IşKömekçi Changelog (üýtgän zatlar)

Wersiýa 113.34

Çykan wagty (senesi): 2018-05-19 18:55

* [Goşuldy] Çek printer nastroýkalary -> Goýy çapa başla komandasy  & Goýy çapy bes et komandasy
* [Goşuldy] Harydyň kartoçkasynda [Taýýarlamak üçin buýruk haýsy printere ugradylsyn] nastroýkasy edilse, faktura goşulanda şol printerde şol harydy taýynla buýrugy çap edilýär
* [Goşuldy] Indi kassa hereketleriniň hemme görnüşini çek printerden çap edip bolýar (öň diňe Giriş/Tölegden & Çykyş/Tölegden görnüşlerini çap edip bolýardy
* [Goşuldy] Sazlaýyşlar -> Umumy -> Rugsatlar -> [Diňe nagt satmak bolýar] diýip bellenilen müşderilere algylary mukdarynda [nagt däl] satylyp biliner
* [Goşuldy] Müşderi/Işgär gözlemek (F2/F3) -> Diňe ýagdaýy umumy algy/bergä goşulmaýanlary görkez
* [Düzedildi] Hasabatlar -> Girdeji/Çykdajy hasaplananda käbir ýagdaýlarda programma ýapylýardy (çykyşlar runTotalQry is returning double, when used without rounding 0.00000001 error was probable)
* [Üýtgedildi] Indi Faktura/Kwitansiýa çykarlanda müşderiniň jemi ýagdaýy däl-de şol depderdäki ýagdaýy görünýär

Wersiýa 113.33

Çykan wagty (senesi): 2018-05-01 11:34

* [Goşuldy] Faktura -> Topar -> Raýona görä topar faktura
* [Goşuldy] Faktura -> Duýgur ekran -> Indi aýratynlyk/haryt panelinde (sag tarapda) saýlanan müşderi görünýär
* [Goşuldy] Kartoçka -> Haryt -> Esasy ölçegiň 1-niň gramda agramy
* [Goşuldy] Başga menýusy -> Faktura (duýgur ekran) sazlaýyşlary
* [Goşuldy] Import/Eksport -> Haryt -> Esasy ölçegiň 1-niň gramda agramy
* [Goşuldy] Import/Eksport -> Müşderi -> Raýon (nirä degişli)
* [Üýtgedildi] Hasabatlar -> Harytlar -> Harytlaryň galany (ostatok) -> Indi sany minusdaky harytlardan hem garalama faktura emele getirmek bolýar
* [Üýtgedildi] Hasabatlar -> Harytlar -> Harytlaryň herekedi -> 1 esasy ölçegiň gramda agramy sütüni goşuldy
* [Üýtgedildi] Hasabatlar -> Harytlar -> Harytlaryň herekedi -> Hakyky satyşlar -> Indi müşderä görä hakyky satyşlary hasapladyp bolýar
* [Üýtgedildi] Hasabatlar -> Harytlar -> Harytlaryň herekedi -> Hakyky satyşlar -> Indi Excele eksport edilende müşderiniň raýony (degişli ýeri) hem görünýär
* [Üýtgedildi] Hasabatlar -> Audit -> Işleýişi ýagşy tizlendirildi
* [Üýtgedildi] Topar faktura gözleginde hyperlink basylanda indi topar fakturanyň özi açylýar (öň diňe birinji adaty faktura açylýardy)

Wersiýa 113.32

Çykan wagty (senesi): 2018-03-06 09:09

* [Goşuldy] Sazlaýyşlar -> Umumy -> Çek sazlaýyşlary -> Görünsin çyzyklar (setirleriň arasyndaky)
* [Goşuldy] Sazlaýyşlar -> Umumy -> Çek sazlaýyşlary -> Görünsin çyzyklar (sütünleriň arasyndaky)
* [Düzedildi] Hasabatlar -> Haryt -> Harytlaryň galany -> Excele eksport edilende a,b,c,d sütünlerinde - (minus) görnenokdy
* [Düzedildi] Aýlyk açar -> checksum mismatch ýalňyşy (fnHesaplaChecksum() was non-deterministic!)

Wersiýa 113.31

Çykan wagty (senesi): 2018-02-24 00:27

* [Düzedildi] Harydyň adynyň ýanynda kody hem görünýärdi. Sazlaýyşlar -> Umumydaky -> Çek nastroýkalary -> Harydyň kody görünsin tersine işleýärdi
* [Düzedildi] CustomWhere using temporary table (YerliDb.tbl_IdlerTmp), previous query (when insert ids) wasn't cleared properly
* [Düzedildi] Kartoçka -> Terminal -> Faktura -> Rugsat berlen görnüşleriň käbirini aýyryp bolanokdy
* [Düzedildi] Kartoçka -> Terminal -> Kassa -> Rugsat berlen görnüşleriň käbirini aýyryp bolanokdy

Wersiýa 113.30

Çykan wagty (senesi): 2018-02-22 12:23

* [Goşuldy] Hasabatlar -> Başy/Soňy diýen ýere knopka goşuldy (sene saýlamagy aňsatlaşdyrmak üçin)
* [Goşuldy] Hasabatlar -> Haryt -> Harytlaryň herekedi -> Hakyky satyşlar -> Herekedi ýoklaram görünsin
* [Goşuldy] Başga -> Harytlary birbada üýtgetmek -> Bahalara prosent goşmak/aýyrmak -> 0-dan soňky sifr sany
* [Goşuldy] Kartoçka -> Skidkalar -> Prosentli bahada 0-dan soňky sifr sany
* [Goşuldy] Kartoçka -> Terminal -> Faktura -> Hyperlink arkaly açylanda Çap edip / Excele ýazdyryp biler
* [Goşuldy] Kartoçka -> Terminal -> Faktura -> Gözlände fakturalary summasy görünsin
* [Goşuldy] Kartoçka -> Terminal -> Kassa -> Hyperlink arkaly açylanda Çap edip / Excele ýazdyryp biler
* [Goşuldy] Kartoçka -> Terminal -> Kassa -> Gözlände kassa hereketlerini mukdary görünsin
* [Goşuldy] Now shows offending doc _id/_seq in CacheInitialLoad -> when there is a parsing exception
* [Goşuldy] bag.maglumat -> Menu -> Başga -> Db Info
* [Düzedildi] Gözlegde nämäniň gözlenýäni görkezilýär (wndArama->Title). Mysal üçin [Gözleg: Haryt]
* [Düzedildi] Kartoçkalar -> Skidkalar -> Müşderi/Terminal/Gadagan harytlar görkezilmese programma ýapylyp bilýädi
* [Üýtgedildi] Indi bag.maglumat üýtgedilende spisodkady ýeri üýtgänok
* [Üýtgedildi] Hasabatlar -> 1 günüň netijesi -> Haýsy günüňkiler/Haýsy günleriňkiler (indi birnäçe sene aralygyny Excele ýazdyryp bolýar)

Wersiýa 113.29

Çykan wagty (senesi): 2018-01-08 09:34

* [Goşuldy] Harytlaryň herekedi -> Esasy satyş bahadan tapawutly satyşlary reňkläp görkezmek
* [Goşuldy] Harytlaryň herekedi -> Şol wagtky satyş baha sütüni goşuldy
* [Goşuldy] Faktura/Kassa herekedi gözlemek -> Başy/Soňy diýen ýere knopka goşuldy (sene saýlamagy aňsatlaşdyrmak üçin)
* [Düzedildi] Harytlaryň herekedi -> Baha görä topara böl (şol bir haryt yzygiderli görnenokdy)
* [Düzedildi] Umumy skidka gözlemek -> Haýsy haryda degişli skidkalar (öň işlänokdy)
* [Üýtgedildi] Indi Administrator terminalynyň Kartoçka->Terminal rugsadyny ýapyp bolanok
* [Üýtgedildi] Indi programma üçin .NET Framework 4.6.2 gerek

Wersiýa 113.28

Çykan wagty (senesi): 2017-12-11 18:34

* [Goşuldy] Fakturalar -> Topar -> Näme çap edilsin -> Müşderi topar fakturasy
* [Goşuldy] Fakturalar -> Topar -> Näme çap edilsin -> Haryt topar fakturasy
* [Goşuldy] bag.maglumat saýlamak -> Täzelik bar... (täze wersiýada üýtgän zatlar hakda maglumat)
* [Üýtgedildi] Hasabatlar -> Audit -> Faktura & Kassa herekediniň kartoçkasyny görmek
* [Üýtgedildi] Kartoçka -> Terminal -> Faktura -> Topar Fakturanyň JEMINDE aýratyn müşderiler görünsin. Aýyryldy.

Wersiýa 113.27

Çykan wagty (senesi): 2017-11-29 22:11

* [Goşuldy] Başga -> Harytlary birbada üýtgetmek -> Bahany 0-dan soňraky 2 sifra çenli tegelekle (round)
* [Goşuldy] Kassa -> Adaty -> Garalama kassany islendik terminala ugratmak
* [Goşuldy] Hasabatlar -> Haryt -> Harytlaryň herekedi -> Harydyň bahasyna görä topara (gruppa) böl
* [Goşuldy] Hasabatlar -> Haryt -> Harytlaryň herekedi -> Herekedi ýoklaram görünsin
* [Düzedildi] Müşderiniň gulpy (was a regression)
* [Üýtgedildi] Hasabatlar -> Audit (bolup geçen wakalar) (häzirlikçe ýetjek derejesine ýetdi)
* [Üýtgedildi] Sazlaýyşlar -> Umumy -> Hereketleri öçürmek -> Şu seneden öňküleri öçür diýlende başdaky ýagdaýlaryň we deňlemek fakturalaryň seneleri (çislolary) görkezilen sene edildi
* [Üýtgedildi] Faktura adatyny Excele ýygnamak-> Ştrihkody sütüni goşuldy

Wersiýa 113.26

Çykan wagty (senesi): 2017-11-18 11:02

* [Goşuldy] Apache Couchdb 1.7.1 hem awtomatiki nastroýka edilýär
* [Düzedildi] Hasabatlar -> Harytlaryň hereketi -> Sene Başy & Soňy
* [Üýtgedildi] Hasabatlar -> Audit (bolup geçen wakalar) (azajyk ösdürildi)

Wersiýa 113.25

Çykan wagty (senesi): 2017-11-09 22:22

* [Goşuldy] Kartoçka -> Haryt -> Reňki
* [Goşuldy] Faktura/Kassa hereket gözlemek -> Şu aralykda ýalňyş bellenenleri görkez
* [Goşuldy] Hasabatlar -> Audit (bolup geçen wakalar) (iň sada görnüşinde)
* [Düzedildi] Hasabatlar -> Harytlaryň hereketi -> Sagada garamazdan
* [Üýtgedildi] Girdeji/Çykdajy hasaplamak -> Ambara görä hasaplamak logikasy
* [Üýtgedildi] Haryt ýörite eksporty aýryldy

Wersiýa 113.24

Çykan wagty (senesi): 2017-10-22 23:15

* [Goşuldy] Garalama/Garaşykly gözlemek -> Saýlanan garalamany/garaşyklyny [Wagtlaýyn görünmesiz] edip belle
* [Goşuldy] Depderi adyna görä gözlemek
* [Goşuldy] Başga menýusy -> Force make existing db Is4 database
* [Goşuldy] Android Iş2017 garalama programmasy çykdy. Indi Internet arkaly zakaz alyp bolýar
* [Düzedildi] Haryt gözlemek -> Haýsy ambara degişli harytlar
* [Üýtgedildi] CouchDb serweriniň wersiýasy 1.6.1-den üýtgeşik bolsa, programma ony awtomatiki nastroýka etmäge synanşmaýar

Wersiýa 113.23

Çykan wagty (senesi): 2017-10-11 12:12

* [Goşuldy] Kassa hereketleri Excel eksport -> Faktura degişli/Özbaşdak hereket sütüni
* [Goşuldy] Haýsy baza bilen işlenilsin -> Başga -> Extra (ulanmaly däl, programmanyň işlemegi üçin gerekli)
* [Düzedildi] Topar Faktura -> Ýalňyş hökmünde bellemek
* [Üýtgedildi] Faktura/Kassa gözlemek azajyk ösdürildi (SQLite temporary tables in query)

Wersiýa 113.22

Çykan wagty (senesi): 2017-10-03 11:11

* [Goşuldy] Waka logikasy
* [Goşuldy] Kartoçka -> Terminal -> Şu terminal haýsy HDD-lerde default?
* [Goşuldy] Kartoçka -> Terminal -> Kassa -> Limiti geçen müşderilere pul bermek gadagan
* [Goşuldy] Fakturalary we Kassa hereketlerini kimiň/haçan/nireden ýalňyş hökmünde belländigi görünýär
* [Goşuldy] Hasabatlar -> Ýalňyşlar. Excele. Fakturalary
* [Goşuldy] Hasabatlar -> Ýalňyşlar. Excele. Kassa hereketlerini
* [Goşuldy] CouchDB 1.6.1 awtomatiki nastroýka edilende -> Bazalar nirede bolsun? diýip soralýar
* [Düzedildi] Sazlaýyşlar -> Umumy -> Rugsatlar -> Programma girilende, terminalyň ady el bilen ýazylsyn (spisokdan saýlamak mümkin bolmasyn)
* [Üýtgedildi] Sazlaýyşlar -> Umumy -> Hereketleri öçürmek -> [Mümkin bolsa şulary öçür] diýen ýer ösdürildi

Wersiýa 113.21

Çykan wagty (senesi): 2017-07-03 14:15

* [Goşuldy] Müşderi/Işgär gözlemek (F2/F3) -> Diňe nagt satyn alyp bilýänleri görkez
* [Goşuldy] Sazlaýyşlar -> Umumy -> Başga -> Faktura adatydaky reňkleriň atlary
* [Goşuldy] Hasabatlar -> Şu wagtky ýagdaý -> Azalan harytlar

Wersiýa 113.20

Çykan wagty (senesi): 2017-06-28 11:15

* [Goşuldy] Kartoçka -> Terminal -> Faktura rugsatlary -> Adaty we Duýgur ekran fakturalarda Müşderi gözlemek we Fakura belligi setiri görünsin
* [Goşuldy] Sazlaýyşlar -> Umumy -> Çek printer üçin Logo (surat/emblema)
* [Üýtgedildi] Ätiýaçlyk kopiýadan dikeltmek logikasy (öň 32 bit sistemada doňup bilýärdi)
* [Düzedildi] Hasabatlar -> 1 günüň netijesi (öň işlänokdy)
* [Goşuldy] Sazlaýyşlar -> Umumy -> Rugsatlar -> Programma girilende, terminalyň ady el bilen ýazylsyn (spisokdan saýlamak mümkin bolmasyn)
* [Üýtgedildi] Internetden täze wersiýany almak logikasy (litedb aýryyldy)

Wersiýa 113.19

Çykan wagty (senesi): 2017-06-16 12:13

* [Goşuldy] Hereketleri öçür -> Wagtlaýynça görünmesiz garalama/garaşykly faktura/kassalary öçür
* [Goşuldy] Hereketleri öçür -> Mümkin bolsa öçür -> Ambar/Depder/Müşderi we Işgär/Promo Aksiýa/Terminal/Umumy skidka/Haryt
* [Üýtgedildi] Ätiýaçlyk kopiýany emele getirmek logikasy
* [Goşuldy] Hasabatlar -> Harytlaryň galany (ostatok) -> Aýratynlynklar hem görünsün mümkinçiligi
* [Goşuldy] Kartoçka -> Harytlar -> Haýsy terminalda taýýarlansyn?
* [Goşuldy] Başga -> Haryt taýynlamak buýrugy

Wersiýa 113.18

Çykan wagty (senesi): 2017-05-26 10:36

* [Düzedildi] Harytlary bir gezekde üýtgetmek doňýardy
* [Düzedildi] Import -> Harytlary doňýardy
* [Düzedildi] Import -> Müşderileri doňýardy

Wersiýa 113.17

Çykan wagty (senesi): 2017-05-15 11:01

* [Düzedildi] Karçtokça->Promolar->Berilýän harytlaryň birini aýyr (öň programma ýapylýardy)
* [Düzedildi] Garalama/Garaşykly Fakturany/Kassa hereketini aç (öň programma doňýardy)
* [Düzedildi] Ýelmemek üçin bahalar (tsennik) (ösen) gözlegi (öň wagtlaýynça görünmesizlerem görünýärdi)

Wersiýa 113.16

Çykan wagty (senesi): 2017-05-10 20:57

* [Goşuldy] Ýerli bazadan öçürilen Garalama/Garaşykly Faktura/Kassa hereketlerini aýyr mümkinçiligi
* [Düzedildi] F4 we F5 tizlendirildi

Wersiýa 113.15

Çykan wagty (senesi): 2017-05-08 00:53

* [Üýtgedildi] Fakturada & Kassada F6/F9 basylanda ostatok haryt/müşderi hasaplanmagy tizlendirildi

Wersiýa 113.14

Çykan wagty (senesi): 2017-05-07 12:05

* [Goşuldy] Harydyň düzümi
* [Goşuldy] Ýerli bazany analiz etmek mümkinçiligi (programmany tizlendirmek üçin)
* [Goşuldy] Terminal->Rugsatlar->Faktura->Müşderini eli bilen saýlap biler rugsady
* [Goşuldy] Faktura->Adaty->Saýlanan fakturalardaky harytlaryň düzümlerine görä garalama(lar) emele getir 

Wersiýa 113.13

Çykan wagty (senesi): 2017-04-01 02:31

* [Goşuldy] Çek printeriň nastroýkalaryny Import/Eksport mümkinçiligi
* [Düzedildi] Hasabatlar -> Müşderiler -> Birnäçe müşderiniň ýagdaýlary -> Müşderileriň ýagdaýy nämeden emele gelipdir
* [Goşuldy] Kassa -> Kwitansiýany Excele ýazdyrmak mümkinçiligi

Wersiýa 113.12

Çykan wagty (senesi): 2017-03-31 12:25

* [Düzedildi] Ýaramlylyk möhletinde haryt görkezilmese programma ýapylýar
* [Goşuldy] Hasabatlar -> Müşderiler -> Birnäçe müşderiniň ýagdaýlary -> Müşderileriň ýagdaýy nämeden emele gelipdir
* [Düzedildi] Faktura görä girdeji çykdajy
* [Düzedildi] Fakturada bölek töleg
* [Üýtgedildi] Girdeji çykdajy hasaplananda kiçiräk düzeltme
* [Üýtgedildi] Keşi emele getirmek tizlendirildi
* [Üýtgedildi] Birnäçe müşderiniň tizlendirildi
* [Üýtgedildi] Harytlaryň galany (ostatogy) tizlendirildi
* [Üýtgedildi] Hasabatlar -> Şu wagtky ýagdaý tizlendirildi

Wersiýa 113.11

Çykan wagty (senesi): 2017-03-24 10:11

* [Goşuldy] Faktura -> Adaty -> Bellik sütüni -> ösen görnüşi (knopka goýuldy, seriýa nomer edip ulanmak üçin)
* [Goşuldy] Kartokça -> Depder -> Depderiň iň köp näçe bergisi bolup biler (fakturada)
* [Üýtgedildi] Sazlaýyşlar (umumy) -> Printerler, Kartoçkalar -> Printerler diýen ýere geçdi
* [Üýtgedildi] Girdeji çykdajy täze usulda hasaplanýar
* [Goşuldy] Hasabatlar -> Müşderiler -> Birnäçe müşderiniň hereketleri -> Bir müşderiniň hereketlerini hasapla knopkasy

Wersiýa 113.10

Çykan wagty (senesi): 2017-03-08 14:15

* [Düzedildi] Bir müşderiniň hereketleri
* [Goşuldy] ChangeLog görkezmek
* [Goşuldy] Gözlemek -> Saýlanan setiriň ID-sini görkez
* [Goşuldy] Sazlaýyşlar > Umumy > Rugsatlar -> Girdeji/çykdajy haýsy giriş baha görä hasaplansyn?
* [Goşuldy] Sazlaýyşlar > Umumy > Rugsatlar -> Satyş fakturasynda haýsy giriş bahadan arzan satylmasyn?
* [Üýtgedildi] Sqlite3 Provider
* [Goşuldy] Şu wagtky ýagdaý > Üns beriň > Programmanyň umumy gulpy köpden bäri gulplanmandyr

Wersiýa 113.9

Çykan wagty (senesi): 2017-03-03 09:52

* [Goşuldy] Report inconstency in remote & local db in Cache->Initial Load
* [Üýtgedildi] ÝerliDb DeleteWhere logikasy
* [Üýtgedildi] Tolerate _YekeChangeFeed.Parse deleted documents
* [Goşuldy] Açaryň täze görnüşi goşuldy (HDD açary)

Wersiýa 113.8

Çykan wagty (senesi): 2017-02-21 08:35

* [Goşuldy] Ýeke bag.maglumata degişli işler > _replicator üçin dokument döretmek
* [Goşuldy] Şu wagtky ýagdaý > Üns beriň > Umumy algy/bergä goşulmaýan müşderiler
* [Goşudly] Sazlaýyşlar > Umumy > Hereketleri öçür > Doly öçür
* [Üýtgedildi] Sqlite journal_mode = WAL edildi
* [Düzedildi] Kassa Hereketi -> Excel belligi

Wersiýa 113.7

Çykan wagty (senesi): 2017-02-02 13:12

* [Goşudly] Sazlaýyşlar > Umumy > Hereketleri öçür
* [Üýtgedildi] Keş (cache) doldurmak/täzelemek logikasy

Wersiýa 113.6

Çykan wagty (senesi): 2016-10-23 12:00

* [Goşuldy] Check/Set Apache CouchDB service name in registry (Windows 10)

Wersiýa 113.5

Çykan wagty (senesi): 2016-10-01 12:00

* [Üýtgedildi] Çek printerde, çepden näçe harp boş goýlup çap edilende, probel (boşluk) ýerine . (nokat)

Wersiýa 113.4

Çykan wagty (senesi): 2016-09-01 12:00

* [Düzedildi] Aýlyk lisenziýa checksum ýalňyşy düzedildi

Wersiýa 113.3

Çykan wagty (senesi): 2016-08-01 12:00

* [Goşuldy] Gelen garalama hakda habar berilsin
* [Goşuldy] AutoUpdate (initial implementation)
* [Goşuldy] Çek printerde, çepden näçe harp boş goýlup çap edilsin nastroýkasy
* [Goşuldy] Gelýän TCP limitini Windowsdan aýyrmak mümkinçiligi